Reklamacja z tytułu gwarancji.

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Gwarancją nie są objęte:

 1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.) , jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezawinionych przez Producenta
 3. Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
 4. Uszkodzenia mechaniczne  i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika)
 5. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
 6. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
 7. Zabarwienia tkaniny odzieżą lub innymi barwnikami.
 8. Wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono cenę wyrobu
 9. Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
 10. Uszkodzenia powstałe w skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu, a w szczególności zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia produktu; – zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w materiałów, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,
 11. Zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie czynników niekorzystnych (podwyższona temperatura, dym tytoniowy itp.)